Close

Parkinson Umeå

Årsmöte 12/2  18.00

Linnean , Storgatan 76,

Dagordning

 1. 1. Val av ordförande för årsmötet.
 2. 2. Val av sekreterare.
 3. 3. Val av justerare, tillika rösträknare.
 4. 4. Fastställande av dagordning.
 5. 5. Fastställande av röstlängd.
 6. 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
 7. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 2
 8. 8. Styrelsens ekonomiska redovisning.
 9. 9. Revisorernas berättelse.
 10. 10. Balans och resultaträkning samt disposition av årets resultat.    
 11. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. 12. Verksamhetsplan 2017  Bilaga 3
 13. 13. Fastställande av arvoden
 14. 14. Val av:
  – ordförande ett år

  – tre  ledamöter två år
  – två ledamöter ett år
  –  ersättare för ledamöter
  – två revisorer, ett år och en ersättare för revisor, ett år
  –  valberedning, ett år
 15. 15. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.
 16. 16. Fastställande av budget för innevarande år
 17. 17. Behandling av motioner till årsmötet.
 18. 18. Årsmötets avslutning